PRACOWNIA ARCHITEKTURY ELIPSA S.C. Oferujemy pełny zakres usług architektonicznych i budowlanych dla deweloperów, firm, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, inwestorów oraz klientów indywidualnych. Biuro projektów istnieje od 2006 roku i jest kierowane przez dr inż. arch. Dariusza Kronowskiego oraz mgr inż. arch. Sandrę Kronowską. Wszystkie sprawy są prowadzone rzetelnie i profesjonalnie do efektu końcowego. Z inwestorem mamy zawsze stały kontakt. Od początku działalności uzyskaliśmy 100% pozwoleń na budowę, nie ma dla nas postępowań niemożliwych, zawsze znajdziemy prawne rozwiązanie. Potwierdzeniem umiejętności i wiedzy są otrzymane od klientów referencje. W naszym dorobku znajduje się ponad 80 projektów budowlanych, projektów zamiennych, przebudów oraz innych. Oferujemy Państwu profesjonalną pomoc w opracowaniu dokumentacji oraz odpowiedni dobór rozwiązań zgodnie z przepisami. Zapewniamy obsługę na etapie projektowania oraz pośredniczymy podczas procedur administracyjnych do PNB i po otrzymaniu PNB. W kwestii wykonywanych projektów budynków, wnętrz i certyfikatów energetycznych, efektywnie wykorzystujemy rozwiązania dostępne w budownictwie. W naszej pracy najważniejsze jest spełnienie wymagań klienta w poszanowaniu prawa budowlanego i warunków technicznych. Podnosimy kwalifikacje, co przekłada się na rzetelną obsługę podpartą referencjami. W celu omówienia projektu, dokumentów i wyceny, umawiamy się z Państwem na spotkanie na miejscu inwestycji lub w biurze. Posiadamy uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, jesteśmy wpisani na listę Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów. W tym czasie wykonaliśmy wiele projektów budowlanych z zakresu obiektów jednorodzinnych, wielorodzinnych, przemysłowych, hal, usługowo-biurowych, projektów wnętrz restauracji, mieszkalnych, a także projektów technologicznych m.in. warsztaty samochodowe, myjnie samochodowe lub budynki i zabudowy gospodarcze, oraz inwentaryzacje budowlane, projekty zamienne, projekty rozbiórek i projekty do postępowań naprawczych w PINB. Nasza pracownia może się poszczycić wysoką skutecznością w uzyskiwaniu i uzgadnianiu dokumentacji projektowej od analizy urbanistycznej, możliwości zainwestowania do pozwolenia na budowę lub rozbiórkę. Posiadamy kwalifikacje zdobyte podczas wieloletniej pracy w zawodzie architekta, w zakresie projektowania i wiedzy prawnej, niezbędnej w trakcie prowadzenia postępowań.

Czytaj więcej...

ARCHITECTURE OFFICE ELIPSA S.C. We offer a full range of architectural and construction services for developers, companies, cooperatives, housing associations, property managers, investors and individual clients. The design office has existed since 2006 and is headed by arch. Dariusz Kronowski and arch. Sandra Kronowska. All cases are conducted fairly and professionally to the end result. We always have constant contact with the investor. From the beginning of our activity, we have obtained 100% of building permits, there are no impossible procedures for us, we will always find a legal solution. References received from clients are the confirmation of skills and knowledge. Our achievements include over 80 construction projects, replacement projects, reconstructions and others. We offer professional assistance in the development of documentation and the appropriate selection of solutions in accordance with the regulations. We provide support at the design stage and mediate during administrative procedures to GNP and after receiving GNP. When it comes to building and interior designs as well as energy certificates, we effectively use solutions available in the construction industry. In our work, the most important thing is to meet the customer's requirements, respecting the construction law and technical conditions. We raise qualifications, which translates into reliable service supported by references. In order to discuss the project, documents and valuation, we arrange a meeting with you at the investment site or in the office. We have unlimited building qualifications to design in the architectural specialty, we are entered on the list of the Małopolska Regional Chamber of Architects. During this time, we have completed many construction projects in the field of single-family, multi-family and industrial buildings, halls, service and office buildings, restaurant and residential interior designs, as well as technological projects, e.g. car repair shops, car washes or buildings and farm buildings, as well as construction inventories, replacement designs, demolition designs and designs for repair proceedings at PINB. Our studio can be proud of high efficiency in obtaining and agreeing design documentation from urban analysis, investment opportunities to building or demolition permits. We have qualifications obtained during many years of work in the profession of an architect, in the field of design and legal knowledge necessary in the course of proceedings.

Read more...

OFERTA

offer

Zobacz

WYCENA

costs

Zobacz

PROJEKTY

projects

Zobacz